W zależności od treści korespondencji Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, którymi mogą być w szczególności: marketing bezpośredni, ochrona interesów administratora na wypadek ewentualnych roszczeń, bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą one być przetwarzane również w celu w niej określonym. Jeżeli dane są przetwarzane dla realizacji obowiązku ustawowego, ich podanie jest obowiązkowe, w pozostałych wypadkach ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.  Dane będą przetwarzane przez okres zależny od celu przetwarzania i może to być w szczególności okres wynikający z przepisów prawa, okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przez czas prowadzenia rekrutacji w wypadku przesłania CV, przez czas nieograniczony w wypadku przetwarzania w celu marketingu,  Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną administratora danych. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie administratora danych, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.  Przysługuje Państwu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z informacjami na stronie https://uodo.gov.pl/ 

Bardziej szczegółowe informacje, w tym informacje o przysługujących Państwu prawach, dostępne są poniżej 

WYJAŚNIENIA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE STERNAL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO1 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”). 

Sternal International Sp. z o.o., przykłada bardzo dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Sternal International Sp z o.o. oraz informacje o przysługujących Państwu prawach. 

Informacje na tej stronie nie są wiążące i mają na celu wyjaśnienie przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych. 

2. KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH 

Administrator danych to podmiot decydujący o celach i sposobach ich przetwarzania. W niektórych przypadkach to przepisy prawa wskazują kto jest administratorem danych. 

Sternal International Sp z o.o. jest administratorem danych w przypadkach gdy decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania. W niektórych przypadkach administratorem Państwa danych będą podmioty, które powierzyły ich przetwarzanie  Spółce. Będzie to miało miejsce między innymi gdy będziecie Państwo uczestniczyć w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Poniższe informacje dotyczą tylko przypadków, gdy administratorem Państwa danych jest Sternal International Sp. z o.o.

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE 

W każdym przypadku Sternal International Sp z o.o. musi posiadać podstawę do przetwarzania Państwa danych. Szczegółowe informacje o celach i podstawach przetwarzania danych otrzymają Państwo w czasie zbierania danych, a jeżeli dane nie będą zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, z pierwszą korespondencją, nie później niż w ciągu 30 dni. 

4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE. 

Nie będziemy przechowywać Państwa danych dłużej niż jest niezbędne dla realizacji celu w którym dane przetwarzamy. W każdym wypadku zbierania danych poinformujemy Państwa w jakim celu dane będziemy przetwarzać i jak długo będziemy je przechowywać. 

5. KOMU UJAWNIAMY PAŃSTWA DANE. 

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności, będą one udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach: 

1. Jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa. Na przykład będziemy musieli udostępnić Państwa dane na żądanie sądu, prokuratury lub policji. 2. Udostępnimy dane innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych, np. przesłania korespondencji lub przewozu produktów. 3. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych, udostępnimy je zgodnie z treścią tej zgody. Dane będą również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i administracyjną Sternal International Sp z o.o. oraz podmiotom realizującym świadczenia (są to tak zwane podmioty przetwarzające). Mogą to być na przykład: 

Podmioty administrujące systemami informatycznymi Sternal International Sp. z o.o.   Podmioty zapewniające transport dokumentów.  Podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne.  Podmioty zapewniające specjalistyczną pomoc prawną, szkoleniową, doradczą.  Podmioty świadczące specjalistyczne usługi dla klientów Sternal International Sp. z o.o. . 

W każdym z tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie Sternal International Sp z o.o. o jego obowiązki są ściśle określone w zawartej umowie. Przed zawarciem umowy, Sternal International Sp. z o.o.  sprawdza, czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony Państwa interesów. 

6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO https://giodo.gov.pl/pl/file/11589) daje osobom, których dane przetwarzamy, możliwość skorzystania z szeregu przysługujących im praw. Poniżej opisujemy krótko te prawa, wyjaśniamy jak z nich skorzystać oraz wskazujemy przypadki, w których prawa te nie będą Państwu przysługiwały. 

PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH 

Każda osoba, która zwróci się do nas z takim żądaniem, otrzyma informację, czy Sternal International Sp. z o.o. przetwarza jej dane osobowe oraz dodatkowo informacje: 

 W jakim celu dane są przetwarzane przez Sternal International Sp z o.o.  Jakie są kategorie tych danych.  Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. “odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. 

 Przez jaki okres dane będą przetwarzane lub jakie są kryteria ustalania tego okresu.  Jakie prawa Państwu przysługują.  W jaki sposób wnieść skargę do organu nadzorczego.  Skąd Sternal International Sp z o.o. ma dotyczące Państwa dane.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, gdyby było stosowane. Mogą Państwo otrzymać również kopię swoich danych. Pierwszą kopię danych otrzymają Państwo bezpłatnie, za każdą kolejną Sternal International Sp z o.o.  będzie mogła pobrać opłatę. 

Sternal International Sp z o.o.  może poprosić Państwa o sprecyzowanie, których danych dotyczy Państwa wniosek. Jeżeli wyszukanie danych wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, Sternal International Sp z o.o.  wezwie Państwa do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych. 

Sternal International Sp z o.o.  nie przekaże Państwu powyższych informacji i danych, jeżeli przepisy prawa nakazują mu zachowanie tych danych w tajemnicy lub jeżeli ich udostępnienie wpływałoby niekorzystnie na prawa innych osób. 

W jaki sposób skorzystać z prawa dostępu do danych informujemy w punktach 7-8 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 

Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w następujących przypadkach: 

1. Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – Sternal International Sp z o.o.  ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych. 2. Jeżeli Sternal International Sp z o.o.  przetwarzałaby dane z naruszeniem prawa powinien usunąć Państwa dane. Mogą Państwo w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania. 3. Jeżeli Sternal International Sp z o.o.  chciałaby usunąć Państwa dane, bo nie są jej one już potrzebne, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania jeżeli są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takim wypadku Sternal International Sp z o.o.  poprosi Państwa o wykazanie, że rzeczywiście są one potrzebne w takim celu osobie, której dane dotyczą. 4. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. Jeżeli przetwarzania zostanie ograniczone, Sternal International Sp z o.o.  nie będzie wykonywała na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.  Sternal International Sp z o.o.  będzie mogła jednak wykonywać inne operacje jeżeli: 

1. Wyrazicie Państwo na to zgodę. 2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 3. Dla ochrony praw innej osoby fizycznej. 4. Z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Z praw tego nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie. 

W jaki sposób skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania informujemy w punktach 7-8 

PRAWO DO POPRAWIENIA LUB UZUPEŁNIENIA DANYCH 

Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niepełne mają Państwo prawo do żądania ich poprawienia lub uzupełnienia. 

W jaki sposób skorzystać z tego prawa informujemy w punkcie 7 

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH 

Prawo to bywa nazywane również prawem do bycia zapomnianym. Prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach: 

1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Proszę zauważyć, że w tym przypadku Sternal International Sp z o.o.  powinna usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa. 2. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Proszę zauważyć, że jeżeli zgoda zostanie wycofana, Sternal International Sp z o.o.  powinna zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa. 3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych: a) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, b) wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  

Proszę zauważyć, że Sternal International Sp z o.o.  powinna zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa. 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Proszę zauważyć, że w tym przypadku Sternal International Sp z o.o.  powinna usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa. 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Proszę zauważyć, że w tym przypadku Sternal International Sp z o.o.  powinna usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa. 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.  Wbrew informacjom medialnym, prawo to ma charakter uzupełniający i będą mogli Państwo z niego skorzystać w wypadkach, gdyby Sternal International Sp z o.o.  nie zrealizowała swojego obowiązku zaprzestania przetwarzania danych. 

W jaki sposób skorzystać z prawa do usunięcia danych informujemy w punktach 7-8 

PRAWO DO SPRZECIWU 

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko w wypadu gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych. 

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Litera f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. 

Prawo to może znieść osoba ze względu na jej szczególną sytuację, dlatego jeżeli wyrazicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, Sternal International Sp z o.o.  poprosi o opisanie szczególnej sytuacji będącej podstawą tego sprzeciwu. 

Jeżeli dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, którymi będzie marketing bezpośredni, po otrzymaniu sprzeciwu, Sternal International Sp z o.o.  niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. 

Sternal International Sp z o.o.  będzie jednak nadal przetwarzać dane o tym na jakiej podstawie przetwarzała dane przed złożeniem sprzeciwu oraz dane w złożonym sprzeciwie. 

W jaki sposób skorzystać z tego prawa informujemy w punktach 7-8 

PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH 

Z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane w na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby.  

W jaki sposób skorzystać z tego prawa informujemy w punkcie 7-8 

7. W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAC ZE SWOICH UPRAWNIEŃ 

Aby skorzystać z prawa np. do poprawienia lub uzupełnienia danych mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do pracownika Sternal International Sp. z o.o. z którym Państwo się kontaktują lub skorzystać z kontaktu telefonicznego:: +48 609 368 334 czy poczty elektronicznej:  iwona@sternal.com.pl 

W  każdym wypadku mogą Państwo złożyć wniosek drogą pocztową na adres: Sternal International Sp z o.o., ul. Stołczyńska 94,71-869 Szczecin. 

Jeżeli złożą Państwo wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sternal International Sp z o.o.  będzie musiała najpierw potwierdzić Państwa tożsamość i może poprosić złożenie wniosku inną drogą lub osobistą wizytę. 

8.WYCOFANIE ZGODY 

W przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie wycofana. W takim przypadku Sternal Sp z o.o.  nie będzie dłużej przetwarzać Państwa danych, które były przetwarzane na podstawie tej zgody. 

Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze operacje przetwarzania. Przykładowo, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych innej osobie, to wycofanie zgody nie wpłynie na dane, które zostały już udostępnione. 

Po wycofaniu zgody, Sternal International Sp z o.o.  będzie nadal przetwarzała informację o wyrażeniu i odwołaniu zgody. 

Informację o wycofaniu zgody mogą przekazać Państwo w analogiczny sposób w jaki uprzednio ją wyrazili. Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Sternal International Sp z o.o.   telefon:. +48 91 487 36 71 

9.GDZIE UZYSKAJĄ PAŃSTWO DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik Sternal International Sp z o.o.  telefon:. +48 609 368 334

10.PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI 

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje w jaki sposób złożyć skargę znajdą Państwo na  stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl